Környezet és természetvédelem szigorlathoz (DE)

Tétel sorszámaCímeTípusa
1.

A környezetvédelem, a környezetgazdálkodás fogalma. A környezetvédelem és környe-zettudomány viszonya. A környezetvédelem céljai, feladatai. A bioszféra kialakulása. Az emberi tevékenység hatása a bioszférára. A globális környezeti krízis kialakulása. A KIR és az ISO min?ségbiztosítás alapelvei.

.doc
2.

Környezetvédelmi világ konferenciák. Fontosabb határozataik és eredményeik. A gaz-dasági növekedés korlátjai és határai. Környezeti világmodellek és értékelésük. A népes-ségnövekedés következményei. Megoldási kísérletek, javaslatok.

.doc
3.

A fenntartható fejl?dés fogalma, elvei. Agenda 21 fontosabb javaslatai. A fenntartható fejl?dés elveinek érvényesülése a világ eltér? fejlettség? régióiban.

.doc
4.

A leveg?tisztaság-védelem fontossága. A légkör összetétele és tisztulási folyamatai. A legfontosabb légszennyezést okozó emberi tevékenységek. A légszennyezés által okozott gazdasági károk. A londoni és Los Angeles-i szmog jellemz?i. A légszennyezés elleni védekezés technológiai, m?szaki lehet?ségei és megoldásai.

.doc
5.

A savas ülepedés, savas csapadék okai, környezetkárosító hatásai, következményei. A probléma megoldásának lehet?ségei. Megújuló energiaforrások, mint alternatív megol-dási lehet?ségek.

.doc
6.

Földünk sztratoszférikus ózonrétegének kialakulása és jelent?sége. Az ózonréteget károsító folyamatok. Az ózonréteg vékonyodása következtében megnövekedett UV sugárzás hatásai az él?világra.

.doc
7.

A megm?velt és az urbánus tájak jellemz?i. Tájvédelem a mez?gazdasági területeken. A talajt károsító hatások, a természetes tisztulási folyamatok és problémák. A legfontosabb m?trágyák. A m?trágyázás hatása a talajra. A nem megfelel? vagy túlzott m?trágyázás következményei. Környezeti kárelhárítás, bioremediáció.

.doc
8.

A növényvédelem alkalmazott legfontosabb kemikáliák típusai, hatásmechanizmusaik alkalmazásuk környezeti kockázatai. A biológiai növényvédelem alapjai, el?nyei, hátrányai.

.doc
9.

Környezetszennyezést jelz? és mér? él?lények. A bioindikáció elmélete, alkalmazásának el?nyei, korlátjai. Monitorozó rendszerek. A növényzet degradáltsági fokának értékelésében alkalmazatott gyakorlati módszerek.

.doc
10.

A zaj. Hangtani alapfogalmak. Zajforrások. A zaj hatása az emberi szervezetre. A zaj elleni védelem feladatai. Egyéni védelem a zajhatások ellen. Nagyvárosaink zajhelyzete.

.doc
11.

A világ erdeinek állapota. Az erd?irtások következményei. Az újraerd?sítés problémái. Magyarország erd?inek állapota, az erd?telepítés és problémái Magyarországon. Az üvegházhatás fokozódásának okai és lehetséges következményei. A globális felmelegedés.

.doc
13.

Radioaktív anyagok környezetünkben. A természetes és mesterséges sugárterhelés. A nukleáris f?t?anyag ciklus (LCA) elemei. Az atomer?m?vek környezetei hatásai.

.doc
14.

Természeti és természetközeli tájak sajátosságai, védelmük f? feladatai. A kezelt tájak f?bb tulajdonságai, védelmük irányelvei. Az üdül?tájak sajátosságai és védelmük. A gyakorlati tájvédelem jogszabályban meghatározott legfontosabb feladatai.

.doc
15.

A természetvédelem fogalma, célja, alapelvei és intézményrendszere. Fontosabb esemé-nyek a nemzetközi és haza természetvédelem történetében. A modern természetvédelmi biológia vezérelvei és etikai kódexe.

.doc
16.

A biodiverzitás értelmezés, szintjei, globális védelme. A biodiverzitás monitorozása, él?-hely-osztályozási rendszerek. Az aktív természetvédelem, a fenntartás és kezelés konzer-vációökológiai alapfogalmai.

.doc
17.

A populációk védelmének alapjai (PVA, túlélési id?, kihalási örvények, MVP). Fajszint? természetvédelem: ritkaság és gyakoriság, fajszint? értékelési rendszerek. A fajok kiha-lása, fajmentés a természetes él?helyen kívül (ex situ)

.doc

Error thrown

Call to undefined function profitmag_categorized_blog()