Fermentációval kapcsolatos kifejezések

Affinitás
Két molekula kötődésének erősségét mérő fogalom. Az enzim affinitását a szubsztráthoz a komplexük disszociációs állandója méri: minél nagyobb az affinitás, annál kisebb a disszociációs
állandó.
Aktivátor
Enzimhez kötődő, reakciósebességet növelő ligandum.
Allosztérikus enzimek
Minimum két alegységből álló (kvaterner szerkezettel rendelkező) fehérjék, amelyeknél a kötődő ligandumnak (szubsztrát) az egyik alegységhez kötődésében egy ligandumnak (szubsztrátnak,
inhibitornak, aktivátornak) egy másik alegységhez kötődésének erősítő vagy gyengítő szerepe van.
Antioxidáns
Olyan anyag, amely maga válik az oxidáció „áldozatává”, és ilyeténképpen megvéd érzékeny fontos anyagokat (C-vitamin, E-vitamin stb.).
Apoenzim
Az enzimmolekula fehérjerésze.
Állandósult állapot
Egy változó időbeli állandósága: változási sebessége zérus. Lásd: steady state.
Aszeptikus
Csíramentes állapot, rendszer.
Aszimmetrikus szintézis
Prokirális vegyületből kiinduló bioszintézis. Az alapanyagot enzimesen 100%-ban a kívánt optikai izomerré alakítja át.

Biofinomító
Mezőgazdasági termék vagy melléktermék alapon működő olyan, elsősorban bioeljárásokat alkalmazó üzem, amely az alapanyag minden részét hasznos, hozzáadott értékkel rendelkező
termékké alakítja.
Biokonverzió
Biotranszformációval rokon kifejezés, egyesek szerint szűkebb értelmű az előbbinél.
Bioleaching
Ércekből a haszonfém biológiai módszerekkel történő kioldása.
Bioremediáció
Szennyezett (pl. ásványolajjal, kátránnyal, egyéb kemikáliákkal) területek talajának megtisztítása biológiai módszerekkel.
Biotársadalom
~ nak nevezzük azt a társadalmat, ahol az élet minden szegmensét átszövik a biotechnológiák. Biológiai az alapanyag (évenként megújuló lignocellulóz- és cukorbázis), biológiai eredetű az
energia (lignocellulóz alapú hőerőművek, bioetanol, biodízel) és bio a technológia is.
Biotranszformáció
A→B típusú átalakítás,amelynek során a mikroba, vagy valamely sejtkomponense, pl. enzime mint katalizátor nagy konverzióval alakítja át az A vegyületet B-vé.
BOD, BOI
Biológiai oxigén igénye (demand), amelyet főképp az ötnapi értékével szoktak jellemezni: BOI5.
CIP
Cleaning in place = helyben tisztítás.

Denaturáció
Természetellenes konformáció kialakulása. Különböző hatásokra (hőmérséklet, pH, ionerősség, szerves oldószerek) a fehérje harmadlagos szerkezete megváltozik, és a „természetestől” eltérő
konformációt vesz fel, akár reverzibilisen, akár irreverzibilisen.
Determinisztikus
Egy-egy meghatározottságú. A független változó adott értékéhez a függvénynek egy (esetleg több, de nem sztohasztikusan terhelt) értéke tartozik.
Dinamikus komplex
Reverzibilis komplex, azaz a kapcsolódás mellett a szétválás sebessége is jelentős.
De novo fermentáció
Egyszerű tápanyagkomponensekből valamely anyagcseretermék „újbóli” szintézise, melynek során a mikrobatömeg is növekedik.
Domén
Speciális szerkezeti részlete a fehérjemolekulának, amely szerkezetileg elkülönül vagy
funkcionálisan megkülönböztethető.
DOWN STREAM műveletek
A fermentációhoz kapcsolódó műveletek, mint a termék izolálása és tisztítása, valamint a fermentáció és a feldolgozás során keletkező hulladékok (szennyvíz, szén-dioxid stb.) kezelése, feldolgozása.
Dugóáramú reaktor
Keveredés nélküli folytonos üzemű reaktor, amelyen keresztül az egymást követő folyadékelemek egymástól elszigetelve (szegregáltan), visszakeveredés nélkül haladnak keresztül (plug-flow).
ELISA
Enzyme Linked Immunosorbent Assay: antigén vagy antitest meghatározására alkalmazott immunológiai teszt.

Elszigetelés = kontéinment.
Enantiomer felesleg
A két enantiomer koncentrációja különbségének viszonya azok összegéhez, azaz azt méri, hogy egy adott enantiomer az egészhez képest mennyire van túlsúlyban, a termék adott enantiomerre
vonatkozó „tisztaságát” adja meg:
Endoenzim
Olyan depolimerizáló enzim, amely a polimer lácvégéről kezdi a lebontást.
ENDOGÉN
= INTRACELLULÁRIS, azaz sejten belüli. Általában: belső, belső eredetű.
Endogén metabolizmus
A fenntartás sajátos formája, amikor a saját tartaléktápanyagok (sejtanyag) szolgálnak energiaforrásul.
Exoenzim
Olyan depolimerizáló enzim, amely a polimer lánc belsejében, statisztikusan, illetve meghatározott kötéseknél bont.
Fedbatch tenyésztés
Rátáplálásos szakaszos tenyésztés. Csak betáplálás van, elvétel nincs, a térfogat növekszik.
Flokkulum
Összecsapódott, összetapadt mikrobatömeg, -pehely, amely sok millió-milliárd egyedi sejtet tartalmazhat. Az eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás jellemző mikrobatömeg- megjelenési
formája.

Fluxus
Egységnyi felületen egységnyi idő alatt átadott anyagmennyiség.
Folding
Aminosavlánc olyan hajtogatódása, ami a katalitikus hatáshoz szükséges harmadlagos szerkezetet
kialakítja.
Fosszilis
Ősi földtörténeti korokból származó ásványosult állati és növényi eredetű anyag. Például fosszilis energiahordozó a kőolaj, földgáz és a szén.
Fotolitotróf
Szervetlen szénforrást és fényenergiát hasznosító organizmus.
Glikémiás index
= GI, arra utal, hogy milyen gyorsan szívódik fel egy adott élelmiszerben lévő szénhidrát a szervezetben. Relatív érték, a glükóz lebomlási sebességére vonatkoztatják.
GLP, GMP
Good Laboratory Practice (Helyes Laboratóriumi Eljárásrend), Good Manufacturing Practice (Helyes Termelési Eljárásrend). A minőségi munka szabályrendszerei, amelyek a minőségi munka
céljából követendőek és a minőségbiztosítás során számonkérhetőek és számonkérendőek.
GMO
Genetikailag manipulált organizmus.
Herbicid
Gyomirtó növényvédőszer.

Heterofermentatív
Több terméket képez fermentációja során: pl. a heterofermentatív tejsavbaktériumok nemcsak tejsavat, hanem ecetsavat, etanolt (lásd a 4.17. ábrát).
Heterotróf
Szerves eredetű szén-/energiaforráson élő organizmus.
Holoenzim
Az apoenzim és a kofaktor együttese.
Homeosztázis
Fiziológiai állandósult állapot = kiegyensúlyozott növekedés, a sejt valamennyi komponense ugyanavval a fajlagos sebességgel változik.
Homofermentatív
Egytermékes anaerob cukorfermentáció, pl. homofermentatív tejsavbaktériumok terméke
kizárólag a tejsav.
Idiofázis
Fonalas mikrobák növekedési szakasza, amelyet a szekunder anyagcsere jellemez, és amelyben rendszerint valamely tápanyag limitál vagy elfogyott, vagy egyéb tényező korlátozza a primer
anyagcserét.
Indukált illeszkedés
A ligandum kapcsolódása során az enzimfehérje harmadlagos szerkezete módosul annak érdekében, hogy intimebb kapcsolat jöjjön létre a szubsztrát és az enzim között. A kapcsolódás
során mindkettő szerkezete folyamatosan változik, amíg az entrópiacsapda létre nem jön.
Inhibitor
Enzimhez kötődő, reakciósebességet csökkentő ligandum.

In vitro
Laboratóriumi vagy egyéb mesterséges körülmények közötti (pl. tenyésztési) eljárás.

In vivo
Természetes élő rendszerben végbemenő folyamat, avval végzett eljárás.
In numero = in silico
Matematikai szimulációs „kísérleti technika”.
Ionerősség
Ii = 0,5cc zi2 , ahol ci az i-edik ion molaritása, zi ugyanennek a töltése.
IUPAC
International Union of Pure and Applied Chemistry: a nemzetközi kémikus közösség kormányfüggetlen szervezete.
Katalitikus effektivitás
Szinonima: specifitási állandó = kcat / Km.
Kemolitotróf
Szervetlen szénforrást és kémiai energiát hasznosító organizmus.
Kinetikus reszolválás
Racémkeverék átalakítása adott enantiomerré úgy, hogy csak az egyik összetevő alakul át, a másik változatlan marad.
Királis centrum
Olyan C-atom, amelyhez négy eltérő csoport kapcsolódik.
Koenzim
Szerves kofaktor, amely kétféle lehet: prosztetikus csoport vagy koszubsztrát.

Kofaktor
Az enzimmolekula fehérjerészéhez kapcsolódó nemfehérje molekula, amely azonban szükséges az enzim működéséhez. Ez fémion vagy szerves molekula, azaz koenzim lehet.
Kompetitív inhibitor
Olyan effektor, amely kapcsolódása esetén kizárja a szubsztrátumot az enzimről, ezáltal megakadályozza a katalitikus folyamatot.
Komplett inhibíció
v. teljes inhibíció: az inhibitor 100%-os aktivitáscsökkenést okoz, azaz amelyik enzimmolekula inhibitort kötött, az nem alakít át.
Kontéinment
Benntartás, elszigetelés, izolálás. Mikrobáknak a rendszerben való visszatartása, környezetbe történő kiszabadulásuk megakadályozása. Különös jelentősége van patogén vagy GMOtenyészetek
esetében.
Konszekutív reakció
Reakciósor eleme. Egymást követő reakciók, amelyekben az első reakció terméke a második rekaciónak szubsztrátja, a második reakció terméke a harmadik szubsztrátja stb.
Kooperativitás
A kooperativitás az allosztérikus fehérje kismolekula kötésére vonatkozó affinitásának módosítása egy előzőleg megkötött másik kismolekula által. Pozitív és negatív kooperativitásról beszélhetünk.
Koszubsztrát
Nem kovalensen kötődő koenzim, tulajdonképpen második szubsztrát, amelynek a jelenléte elengedhetetlen az enzim működéséhez (néha szinonímaként a koenzim kifejezést használjuk, noha az
nemcsak a koszubsztrátot, hanem a kovalensen kötődő prosztetikus csoportot is magába foglalja).
Ligandum
Molekulához (témáinkban: fehérjéhez) kötődő idegen molekula (enzim esetében: szubsztrát, inhibitor, aktivátor).

Maláta
Csíráztatott és hőkezelt árpa.
Metabolikus enzimek
Kissé pongyola elnevezése azoknak az enzimeknek, amelyek a metabolit interkonverziókért felelősek. Egyszerű metabolitutak enzimei. Például a glikolízis vagy a pentózfoszfát út enzimei.
Metabolit
Anyagcsere közti és végtermék.
Molekuláris kapcsolók
Információátvitelben szerepet játszó speciális fehérjék.
Nano-biotechnológia
Nano- és mikromanipulációs technikák alkalmazása olyan „szerkezetek” előállítására, amelyekkel a biorendszerek mélységükben tanulmányozhatók, illetve felhasználhatók pl. hatóanyag
bejuttatására vagy diagnosztikára.
Nemkompetitív inhibitor, ~ inhibíció
Olyan effektor, amely a fehérjéhez máshová kötődve mint annak szubsztrátja, olyan konformációváltozást idéz elő, amely ugyan nem akadályozza meg a szubsztrát kötődését, de a reakció
létrejöttét igen.
Newtoni reológiai karakter
Állandó viszkozitású fluidum, amelynél a nyírósebesség és nyírófeszültség közötti függvény (a folyásgörbe) egyenes. Nemnewtoni fluidum esetén az előbbivel ellentétben a nyírófeszültség nem
lineáris függvénye a nyírósebességnek, azaz nincs állandó viszkozitásuk, az függ a nyírósebességtől.

Nyugvó sejt
= nem szaporodó. A sejtek olyan közegben működnek, amely nem teljes értékű tápoldat, valamilyen, a növekedéshez szükséges komponens hiányzik.
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development, Nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (világszervezet)
Optikai denzitás
Optikai zavarosság, a mikrobanövekedés mérésének optikai módszereivel kapott, mikrobakoncentrációt helyettesítő érték.
Orientációs effektus
Az enzimműködés egyik modellje: a ligandum csak megfelelő térbeli orientáció esetén képes az enzimhez kapcsolódni.
OTR = oxygen transfer rate
Oxigénátadási sebesség [kg O2/m3·h]. Ez tenyésztés során mindig egyenlő az oxigénfelhasználási sebességgel.
Parciális inhibíció
v. részleges inhibíció: az inhibitor-kötött enzimmolekula részben megtartja katalitikus hatását, azaz maradák aktivitás mérhető.
Pasztőrözés
Olyan élőmikroba-mentesítő eljárás, amelynek során csak a vegetatív sejtek pusztulnak el, a baktériumspórák azonban nem.
Pellet
Mikrobapellet vagy göböcske: makroszkópikus, azaz szabad szemmel is látható hifaképződmény, amely 1-2 mm-es méretig kompakt, tömör göb, növekvő méretek esetén a belsejében a lizáló
sejtekkel folyadék képződik, és azt veszi körül gömbhéj elrendeződésben a hifatömeg.

Permeáz
Sejtbe történő anyagtranszportot segítő átvivő fehérje (könnyített transzport).
Pervaporáció
Fázisváltozással is együtt járó membránművelet: a membrán egyik oldalán oldott folyékony fázisban van, míg a membránon átjutva a másik oldalon gőzfázisban lesz az átmenő anyag.
Platformalkotó vegyület
Olyan alapvegyület, amelyből egyszerű kémiai vagy biológiai átalakításokkal egy sor másik előállítható.
Predátor
Ragadozó
Prey
Zsákmány, préda
PRIMER metabolit
A sejtműködés szempontjából elsődleges fontosságú anyagcseretermék vagy köztes termék, amely elsősorban az energiatermeléssel és a makromolekulák szintézisével kapcsolatos anyagokat jelenti. Ezek a növekedés tropofázisában keletkeznek.
Produktivitás
Időegység alatt egy térfogategységnyi reaktor hasznos térfogatból előállított termék. Térfogati termelési sebesség. (kg/m3.h)
Prosztetikus csoport
Kovalensen a fehérjéhez kötődő koenzim (FADH2, hem, Piridoxal-P).
Proximitási effektus
Az enzimhatást magyarázó egyik modell: a szubsztrátnak megfelelően közel kell kerülnie az aktív helyhez, hogy az intim kapcsolat létrejöjjön.

Protomer
Allosztérikus enzim legkisebb katalitikusan már aktív egysége.
Protoplaszt
Sejtfal nélküli mikroba- vagy növényi sejt.
Rátáplálásos szakaszos tenyésztés
= fed batch. Fermentációs technika, amelynél különböző ütemű (állandó sebességű, periodikus, eseményszabályozott stb.) friss tápoldat-betáplálással, de elvétel nélkül (növekvő térfogat mellett)
valósul meg a tenyésztés.
Restrikciós enzim
„…baktériumokban és kékalgákban előforduló különleges enzimek. Biológiai szerepük a
sejtidegen DNS (például a baktériumot megtámadó bakteriofág DNS-e) felismerése és
megsemmisítése. A géntechnológia a restrikciós enzimeknek azt a tulajdonságát használja fel,
hogy a DNS nukleotidsorrendjének bizonyos elemeit (4–8 bázispár hosszúságú, többnyire
szimmetrikus szakaszokat) nagy pontossággal felismerik, és ezeknél a szakaszoknál hasítják a
DNS mindkét láncát.”123
Reverzió
Mutáns vagy rekombináns mikroba visszaalakulása a vad genotípussá.
Ribozim
Katalitikus hatású RNS.

SCP
Single Cell Protein: mikrobiális egysejtfehérje. A 20. század hatvanas, hetvenes éveiben azt gondolták, hogy a világ fehérjeínségét mikrobiális, elsősorban bakteriális egysejtfehérje
tömegtermelésével lehet megoldani.
Steady state
Lásd állandósult állapot.
Suffixum
Toldalék, pl. az enzimek -áz képzője. Szárazanyag-tartalom a sejttömeg mérésére szolgáló fogalom: 105 °C-on kiszárított vízmentes sejttömeg.
Szekunder metabolit
Nem primer, nem elsődleges fontosságú anyagcseretermék, a növekedés idiofázisában primer anyagcseretermékekből képződik.
Az IUPAC Gold Book definíciója: „Metabolites which are produced by routes other than the normal metabolic pathways, mostly after the phase of active growth and under conditions of
deficiency. The biological significance of many secondary metabolites is not exactly known”.
Sztereoszelektivitás
Az S- és az R-enantiomer átalakítási (képződési) sebességének hányadosa egy racémkeverékből.
Sztohasztikus
Véletlen elemeket tartalmazó (modell esetén: valószínűségi elemeket is tartalmaz).
Szubmerz
Olyan fermentációs eljárás, amelyben a mikrobák a tápoldat belsejében („bemerülve”) szaporodnak.

Ternér komplex
Három összkapcsolódó anyag alkotta komplex, például: két ligandumnak az enzimmolekulához kötődésével létrejövő komplex.
Tökéletesen kevert reaktor
Olyan kevert reaktor, amelyben sehol sincsenek koncentráció gradiensek minden időpillanatra.
Tropofázis
Fonalas mikrobák növekedési szakasza, amelyet a primer anyagcsere jellemez, ekkor a mikroba korlátozatlanul, kiegyensúlyozottan növekedik.
Turnover number
= váltásszám vagy katalitikus állandó. Megadja az 1 perc alatt (vagy egy s alatt) egy enzimmolekula által átalakított szubsztrátummolekulák számát. Ez a frekvenciája az enzim működésének:
hányszor „fogad” és alakít át szubsztrátmolekulát egy perc (vagy egy s) alatt.
Unkompetitív inhibitor, ~ inhibíció
Olyan effektor, amely csak akkor képes az enzimhez kötődni, ha annak szubsztrát kötése már létrejött, ekkor azonban meggátolja az enzimes reakciót (negatív hatású konformációváltozást
indukálva)
„Umami” íz
Az édes, a sós, a savanyú és a keserű alapízek mellett az ötödik alapíz, amelynek tehát szintén saját érzékelő receptorai vannak. Jellemzően a MSG, a mononátriumglutamát íze.
Upstream műveletek
Azok a fermentációs műveletek, amelyek a tápoldatok elkészítésétől a sterilezésen át, magához a fermentációs folyamathoz vezetnek, és maguk a fermentációs folyamatok során alkalmazott
műveletek (oltás, levegőztetés, keverés stb).

Vágási fermentlé, a fermentlé vágása
A szakaszos fermentáció végén az a fermentlé, amelyet a feldolgozásra visznek. A vágás a fermentáció vége.
Váltásszám
Lásd turnover number.

 

© Sevella Béla, BME www.tankonyvtar.hu