Környezet és természetvédelem szigorlathoz (DE)

Kidolgozott tételek 

1. TÉTEL
A környezetvédelem, a környezetgazdálkodás fogalma. A környezetvédelem és környe-zettudomány viszonya. A környezetvédelem céljai, feladatai. A bioszféra kialakulása. Az emberi tevékenység hatása a bioszférára. A globális környezeti krízis kialakulása. A KIR és az ISO minőségbiztosítás alapelvei.

2.TÉTEL
Környezetvédelmi világ konferenciák. Fontosabb határozataik és eredményeik. A gaz-dasági növekedés korlátjai és határai. Környezeti világmodellek és értékelésük. A népes-ségnövekedés következményei. Megoldási kísérletek, javaslatok.

3.TÉTEL
A fenntartható fejlődés fogalma, elvei. Agenda 21 fontosabb javaslatai. A fenntartható fejlődés elveinek érvényesülése a világ eltérő fejlettségű régióiban.

4. TÉTEL
A levegőtisztaság-védelem fontossága. A légkör összetétele és tisztulási folyamatai. A legfontosabb légszennyezést okozó emberi tevékenységek. A légszennyezés által okozott gazdasági károk. A londoni és Los Angeles-i szmog jellemzői. A légszennyezés elleni védekezés technológiai, műszaki lehetőségei és megoldásai.

5. TÉTEL
A savas ülepedés, savas csapadék okai, környezetkárosító hatásai, következményei. A probléma megoldásának lehetőségei. Megújuló energiaforrások, mint alternatív megol-dási lehetőségek.

6. TÉTEL
Földünk sztratoszférikus ózonrétegének kialakulása és jelentősége. Az ózonréteget károsító folyamatok. Az ózonréteg vékonyodása következtében megnövekedett UV sugárzás hatásai az élővilágra.

7. TÉTEL
A megművelt és az urbánus tájak jellemzői. Tájvédelem a mezőgazdasági területeken. A talajt károsító hatások, a természetes tisztulási folyamatok és problémák. A legfontosabb műtrágyák. A műtrágyázás hatása a talajra. A nem megfelelő vagy túlzott műtrágyázás következményei. Környezeti kárelhárítás, bioremediáció.

8. TÉTEL
A növényvédelem alkalmazott legfontosabb kemikáliák típusai, hatásmechanizmusaik alkalmazásuk környezeti kockázatai. A biológiai növényvédelem alapjai, előnyei, hátrányai.

9. TÉTEL
Környezetszennyezést jelző és mérő élőlények. A bioindikáció elmélete, alkalmazásának előnyei, korlátjai. Monitorozó rendszerek. A növényzet degradáltsági fokának értékelésében alkalmazatott gyakorlati módszerek.

10. TÉTEL
A zaj. Hangtani alapfogalmak. Zajforrások. A zaj hatása az emberi szervezetre. A zaj elleni védelem feladatai. Egyéni védelem a zajhatások ellen. Nagyvárosaink zajhelyzete.

11. TÉTEL
A világ erdeinek állapota. Az erdőirtások következményei. Az újraerdősítés problémái. Magyarország erdőinek állapota, az erdőtelepítés és problémái Magyarországon. Az üvegházhatás fokozódásának okai és lehetséges következményei. A globális felmelegedés.

13. TÉTEL
Radioaktív anyagok környezetünkben. A természetes és mesterséges sugárterhelés. A nukleáris fűtőanyag ciklus (LCA) elemei. Az atomerőművek környezetei hatásai.

14. Tétel
Természeti és természetközeli tájak sajátosságai, védelmük fő feladatai. A kezelt tájak főbb tulajdonságai, védelmük irányelvei. Az üdülőtájak sajátosságai és védelmük. A gyakorlati tájvédelem jogszabályban meghatározott legfontosabb feladatai.

15. TÉTEL
A természetvédelem fogalma, célja, alapelvei és intézményrendszere. Fontosabb esemé-nyek a nemzetközi és haza természetvédelem történetében. A modern természetvédelmi biológia vezérelvei és etikai kódexe.

16. TÉTEL
A biodiverzitás értelmezés, szintjei, globális védelme. A biodiverzitás monitorozása, élő-hely-osztályozási rendszerek. Az aktív természetvédelem, a fenntartás és kezelés konzer-vációökológiai alapfogalmai.

17. TÉTEL
A populációk védelmének alapjai (PVA, túlélési idő, kihalási örvények, MVP). Fajszintű természetvédelem: ritkaság és gyakoriság, fajszintű értékelési rendszerek. A fajok kiha-lása, fajmentés a természetes élőhelyen kívül (ex situ)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment